en
CTIF Sweden national committee yearly meeting for 2022
From to
Online - Video conference
08 Mar 2023

CTIF Sverige - Årsmöte 2022

en

Kallelse till CTIF Sveriges Årsmöte:

Datum: den 22 mars

Tid:  16.30 (svensk tid)

Plats: Digitalt - länk 

Delegater som har fler frågor kring årsmötet kan kontakta sekreterare  Mona  Hjortzberg

Den som vill lämna in förslag till valberedningen kan kontakta Stefan Agnesson som jobbar med valberedningen. 

Tack på förhand,

Mona Hjortzberg, Sekreterare CTIF Sverige

 

Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
2. Val av en justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
3. Fråga huruvida mötet blivit behörigen utlyst
4. Berättelse över kommitténs verksamhet under det gångna verksamhetsåret
a. Information från kommissioner och arbetsgrupper

5. Val av ordförande för kommitténs tillika styrelsens ordförande efter förslag av valbered-
ningen (mandattid två år).

6. Val av styrelseledamöter (mandattid ett år), efter förslag av valberedningen.
7. Eventuellt fyllnadsval.

8. Val av två ledamöter i valberedningen (mandattid ett år) att föreslå ordförande, styrelsele-
damöter och revisor.

9. Ordförandes redovisning av planerade aktiviteter för nästkommande år.
10. Beslut om eventuell medlemsavgift.
11. Beslut om datum för nästkommande årsmöte.

12. Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts mötet eller som av medlem väckts genom skrivelse till kommitténs ordförande eller sekreterare senast 5 dagar före mötet.

a. Information om Delegates Assembly, Kommande möten inom CTIF 2023
b. Nordiskt möte 2023 Finland
c. Hur marknadsför vi CTIF Sverige? - hemsida, sociala medier
d. Aktörer och myndigheter som kan samverka med CTIF Sverige
e. Hur får vi mer representanter till Svenska CTIFs kommissioner
f. CTIF Sveriges stadgar